REC Banat REC Banat
REC Banat REC Banat

Regionalni edukativni centar - REC Banat

Regionalni edukativni centar Banat (REC BANAT) je formiran u okviru projekta “Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja” (Education to easier employment – E3), finansijski podržanog od strane IPA Programa Evropske unije “Socijalno ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji” i Austrijske razvojne agencije koji je implementirao Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat) u partnerstvu sa još 9 institucija iz regiona, sa ciljem da doprinese smanjenju dugoročne nezaposlenosti na teritoriji Banata, kroz stvaranje partnerskih odnosa u obrazovnom procesu, promociju celoživotnog učenja i aktivnosti obuka, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u skladu sa potrebama zajednice i tržišta rada. Iako tek novoosnovana institucija, kroz projekat je razvila široku mrežu partnera iz javnog, privatnog i civilnog sektora i postala nosilac institucionalnog sistema neformalnog obrazovanja u regionu.

Kao što je pomenuto, REC Banat uspostavljen je u okviru projekta na kom je učestvovalo 10 institucija i organizacija iz regiona (RCR Banat, Pokrajinski sekretarijat za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova, Grad Zrenjanin, Opština Kovačica, Kancelarija za LER Opštine Novi Bečej, Edukativni centar za profesionalne i radne veštine Novi Sad, Regionalna privredna komora Zrenjanin, Regionalna privredna komora Pančevo, Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin i Edukativni centar za ruralni razvoj Zrenjanin). Takođe, u okviru istog projekta, pripremljena je i Platforma o sistemu institucionalne podrške neformalnog obrazovanja odraslih potpisana od strane 20 organizacija iz regiona, među kojima su i pokrajinski organi vlasti, lokalne samouprave u Banatu, visoko obrazovne institucije, privredne komore i kompanije, a REC Banat je prepoznat kao nosilac institucionalnog sistema. REC Banat je u kratkom vremenskom periodu uspeo da oko sebe okupi velik broj saradnika, te je tako potpisnik preko 70 Memoranduma o razumevanju i saradnji sa pružaocima usluga obrazovanja odraslih. Sve navedeno, govori u prilog činjenici da je iako mlada institucija, REC Banat uspeo da uspostavi široko partnerstvo na regionalnom nivou u obrazovnom procesu između lokalnih i regionalnih organa vlasti, obrazovnih i trening institucija, socijalnih partnera, poslovnog sektora, a sve u kontekstu celoživotnog učenja i razvoja društva zasnovanog na znanju.

REC Banat se razvio u organizaciju snažnih resursa, koja će kao lider u oblasti neformalnog obrazovanja u regionu biti sposobna da aktivno planira i realizuje svoje projekte u širokom partnerstvu sa svim zainteresovanim stranama. S obzirom na to da je REC Banat mlada institucija, u svojim aktivnostima uživa punu podršku svojih osnivača, sa kojima usko sarađuje, sprovodi zajedničke aktivnosti i deli resurse.

Tehnički kapaciteti: Prostorije Regionalnog edukativnog centra Banat nalaze se u širem gradskom jezgru Zrenjanina i obuhvataju prostor od oko 400m2. REC Banat raspolaže prijemnim prostorijama, kancelarijom, sanitarnim čvorovima i kuhinjom, kao i trening salom kapaciteta do 40 mesta. Celokupan prostor je u potpunosti funkcionalno opremljen svom potrebnom tehničkom i računarskom opremom najnovije generacije i odgovarajućim nameštajem, neophodnim za rad i pružanje usluga u skladu sa ciljevima sa kojima je osnovan. Takođe centar je prilagođen licima sa posebnim potrebama.

U skladu sa navedenim, REC Banat donosi kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje svih zainteresovanih lica i prevenciju dugoročne nezaposlenosti. Pored izgradnje institucionalnog sistema za neformalno obrazovanje odraslih u regionu, REC Banat radi na izradi novih programa obuka kojima se obučavaju nezaposlena lica i na taj način im se omogućava da stečenim veštinama i znanjima pronađu nove mogućnosti zapošljavanja. Ovi programi se sprovode u skladu sa identifikovanim potrebama regiona u oblastima: privrede, poljoprivrede, turizma, hemijske industrije, zaštite životne sredine...

REZULTATI NAKON PROJEKTA:

Od osnivanja 21. januara 2015. godine, REC Banat je ostvario sledeće rezultate:

 • REC Banat stekao status akreditovanih Institucije za obučavanje i sertifikaciju međunarodno priznatog ECDL standarda (European Computer Driving Licence).
 • Obučeno 570 lica u okviru 36 obuka iz različitih oblasti:
  • Engleski jezik
  • Nemački jezik
  • Poslovni model budućnosti – Kanvas
  • Istorija, institucije i programi pomoći EU
  • Priprema predloga projekata
  • Obuka za početnike u biznisu
  • Upravljanje projektnim ciklusom
  • Primena metodologij participativnog učenja i delovanja PLA/RRA
  • GIS obuka
  • ECDL
 • Pripremljeno je 10 projektnih aplikacija, od čega su 4 projekta već implementirana, 1 je u procesu implementacije i 3 se nalaze u procesu evaluacije.
Naziv projekta Donator Budžet Partneri Trajanje Rezultati
Projektima do održivog razvoja Grada Zrenjanina Grad Zrenjanin 847.000,00 RSD / 01.03. – 01.09.2015.
 • Izrađena analiza dostupnih instrumenata podrške prema potrebama lokalne zajednice
 • Razvijeno 5 modula namenjenih različitim ciljnim grupama i izvorima finansiranja
 • Unapređena znanja i veštine 60 predstavnika ciljnih grupa u oblasti pisanja predloga projekata i primene metodologije participativnog učenja i delovanja (PLA/RRA)
 • Podignuta svest lokalne zajednice značaju i mogućnostima projektnog planiranja i neformalnog obrazovanja.
Znanjem ka Evropskoj Uniji Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 244.000,00 RSD / 14.05.-13.09.2015.
 • Povećan nivo znanja mladih ljudi o EU integracijama i funkcionisanjem EU institucija
 • Povećani kapaciteti mladih koji se bave pitanjima mladih na lokalnom nivou, za samostalnu pripremu projektnih predloga i apsorpciju finansijskih sredstava iz donatorskih programa.
 • Razvijeni novi moduli unutar REC Banat
Zrenjanin - Grad preduzetnika NIS AD 506.000,00 RSD / 01.09. – 30.11.2015.
 • Podignut stepen zapošljivisti mladih, kroz unapređenje znanja i veština zrenjaninskih srednjoškolaca iz oblasti preduzetništva
 • Nastavno osoblje edukovano i ohrabreno za uvođenje novina u nastavni program
 • Unapređeni kapaciteti škole pobednice u smislu nastavno školskog materijala (interaktivna tabla)
 • Podignuta svest lokalne zajednice o značaju preduzetništva i afirmisan preduzetnički ambijent
Istraži svoj biznis Agencija za razvoj i saradnju Švajcarske SDC 24.950 CHF Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat i tri privredna subjekta 01.02.-31.07.2016 Uspostavljen mehanizam za podršku mladim nezaposlenim licima, koji doprinosi povećanju zapošljivosti i samozapošljavanju. Obučeno 30 mladih nezaposlenih lica sa teritorije Banata iz oblasti peduzetništva i tri najbolje poslovne ideje biće finasijski podržane u iznosu od 2.000 CHF

Projekat u implementaciji

Naziv projekta Donator Budžet Partneri Trajanje Rezultati
Edukuj se, zaposli se! MOS 2.249.000,00 RSD Grad Pančevo
RCR Banat
Beba Company
01.07.2016.- 28.02.2017 Uspostavljen mehanizam za podršku mladim nezaposlenim licima, koji doprinosi povećanju zapošljivosti i samozapošljavanju. Obučeno 30 mladih nezaposlenih lica sa teritorije Banata iz oblasti peduzetništva i tri najbolje poslovne ideje biće finasijski podržane u iznosu od 2.000 CHF

Javni poziv mladim nezaposlenim licima za učešće u projektu "EDUKUJ SE, ZAPOSLI SE!"

Datum objave: 16-08-2016

J A V N I   P O Z I Vmladim nezaposlenim licima za učešće u projektu "EDUKUJ SE, ZAPOSLI SE!" Regionalni edukativni centar Banat, u partnerstvu sa Gradom Pančevom, Regionalnim centrom za društveno-ekonomski... Pročitaj ceo tekst

Najava konferencije projekta „Еdukuj se, zaposli se!“

Datum objave: 20-02-2017

U sredu, 22. februara 2017. godine u Sali na IX spratu Gradske uprave Grada Pančeva održaće se konferencija povodom završetka projekta „EDUKUJ SE, ZAPOSLI SE!”. Na konferenciji će biti proglašeni pobednici finalnog takmičenja kojima će biti uručene... Pročitaj ceo tekst
ECDL test centar
ECDL - European Computer Driving Licence

RCR Banat Pokrajinski sekretarijat Opština Kovačica Kancelarija za LER Novi Bečej RPK Pančevo RPK Zrenjanin Edukativni centar Novi Sad Grad Zrenjanin VTS Zrenjanin